Prawo zamówień publicznych

  • doradztwo prawne dla podmiotów występujących zarówno w charakterze zamawiającego jak i wykonawcy,
  • przygotowywanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz z niezbędnymi załącznikami,
  • opiniowanie ofert w zakresie zgodności z obowiązującymi przepisami prawa i specyfikacją istotnych warunków zamówienia,
  • przygotowywanie i opiniowanie umów w sprawach zamówień publicznych,
  • przygotowywanie odwołań i skarg do sądu oraz zastępstwo prawne w ramach tych postępowań,
  • przygotowywanie opinii prawnych.